Navigace

Obsah

Máme se rádi a chceme se vzít…

Co všechno musíme zařídit?d

Potkali jste toho pravého partnera pro život a chtěli byste svou lásku potvrdit slavnostním aktem – svatbou? Na následujících řádcích se dočtete, co je pro to nutné udělat.

Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství vzniká na základě svobodného a úplného souhlasného projevu vůle muže a ženy vytvořit harmonické, pevné a trvalé životní společenství. Občanský zákoník vyžaduje, abyste své prohlášení o uzavření manželství učinili před městským úřadem veřejně, slavnostním způsobem a v přítomnosti dvou svědků. Církevní sňatek můžete uzavřít po předložení osvědčení vydaného příslušným matričním úřadem, od jehož vydání neuplynulo více než šest měsíců, o tom, že splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství.

Uzavřít manželství mohou podle právního řádu ČR občané, kteří dosáhli 18 let. Nezletilí snoubenci musí požádat o povolení sňatku u příslušného městského nebo okresního soudu.

K dotazníku o uzavření manželství předložíte oba občanské průkazy a oba rodné listy.

Rozvedení pak soudní rozhodnutí o rozvodu manželství opatřené doložkou o nabytí právní moci, vdovec/vdova – úmrtní list manžela/manželky, nezletilí – rozsudek soudu o povolení uzavřít manželství.

V případě uzavření manželství církevní formou si snoubenci požádají o vydání osvědčení o splnění požadavků pro uzavření manželství církevní formou. Bez tohoto osvědčení nelze manželství uzavřít – manželství by nevzniklo. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude sňatek uzavřen. K vydání osvědčení se předkládají doklady stejné jako při uzavření manželství.

V případě uzavření manželství s cizincem předložte tyto doklady:

•          Rodný list,

•          Doklad o státním občanství,

•          Potvrzení o bydlišti a rodinném stavu,

•      Potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR, které není ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů (netýká se občanů zemí EU),

•          Doklad totožnosti – cestovní pas, průkaz k povolení pobytu pro cizince,

•      Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo doklad vydaný příslušným orgánem domovského státu cizince o tom, že podle právního řádu tohoto státu se vysvědčení o právní způsobilosti nevydává.

Doklady vydané v cizině mají důkazní moc veřejných listin i v ČR, pokud jsou opatřeny předepsanými ověřeními. To znamená, že příslušnou listinu ověří vyšší orgány příslušného státu a jsou superlegalizovány čs. zastupitelským úřadem, popř. Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Toto ověření není nutné v případech, kdy byl doklad vydán orgánem státu, se kterým ČR uzavřela smlouvu o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných. Cizozemské matriční doklady opatřené předepsanými ověřeními musí být úředně přeloženy do českého jazyka. Snoubenci předloží doklady matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Pokud snoubenci již spolu mají dítě před uzavřením manželství, přiloží k dotazníku také rodný list tohoto dítěte.

Pokud některý ze snoubenců změní trvalé bydliště mezi dobou podání dotazníku o uzavření manželství a datem sňatku, je povinen tuto změnu ohlásit matrice. Jinak by nemuselo dojít k uzavření manželství.

Svědkem může být pouze osoba starší 18 let. Může být i cizinec, pokud neumí česky, musí být u sňatku soudní tlumočník.

Sňatek mimo městem schválený oddací den či oddací místo je zpoplatněn správním poplatkem 1.000 Kč. V případě, kdy snoubenci žádají o uzavření sňatku mimo dobu stanovenou radou města a na jiném vhodném místě současně, se správní poplatky nesčítají.

Sňatek s cizincem je zpoplatněn správním poplatkem 2.000 Kč, nemá-li ani jeden ze snoubenců trvalý pobyt na území ČR pak 3.000 Kč. Sňatek mimo městem schválený oddací den či oddací místo je zpoplatněn správním poplatkem 1.000 Kč.

Svatební obřad je v Příboře doprovázen živou hudbou, jinak lze po domluvě i jinak. V Příboře nabízíme pro uzavření manželství obřadní síň v refektáři piaristického kláštera. Pokud jde o samotný průběh obřadu, pak ten může být v každém městě odlišný.

 

Na co nezapomenout po Vašem svatebním dni:

•   Vyzvednout oddací list na matrice, případně si ho nechat zaslat na adresu Vašeho trvalého bydliště.

•   Změnili jste bydliště a ještě jste jej nenahlásili příslušné ohlašovně městského úřadu nebo jste jej měnili až po Vaší svatbě? Teprve po této případné změně bydliště si požádejte                 o nový občanský průkaz.

•   Zažádat si do 15 pracovních dnů od vydání oddacího listu o nový občanský průkaz, protože jste změnili stav na ženatý/vdaná (a máte jej uveden v občanském průkazu) a došlo u Vás zřejmě z jedné strany ke změně příjmení.

•   Je nutné si také vyřídit nový pas, pokud jej vlastníte. Ovšem to můžete udělat až po svatební cestě, nevěsta bude moci ještě cestovat na starý cestovní pas. Stačí, když uvede dřívější příjmení.

•   Nahlásit změnu stavu a jména, popřípadě bydliště zdravotní pojišťovně.

•   Nahlásit v bance změnu jména. Je možno si i založit společný účet.

•   Změnu stavu, bydliště i příjmení, musíte nahlásit i svému zaměstnavateli.

•   Změnit příjmení na domovních dveřích a na zvonku u bytu či domu.