Navigace

Obsah

Příspěvky na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla

Příspěvky na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla.
Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Těžce zdravotně postižený občan s trvalým pobytem, popř. jeho zákonný zástupce,
(cizinec s povolením k trvalému pobytu).
Podmínky a postup řešení:
Příspěvek na zakoupení a celkovou opravu motorového vozidla se poskytne občanu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí uvedenou v příloze č. 5 písmenech a) až g) vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb., který motorové vozidlo bude používat pro svou dopravu a který není umístěn k celoročnímu pobytu v ústavu sociální péče, popř. ve zdravotnickém nebo obdobném zařízení, je odkázán na individuální dopravu.
Příspěvek se poskytne též rodiči nezaopatřeného dítěte, jde-li o dítě starší tří let s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, která je uvedena v příloze č. 5 písmenech a) až g) vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb., úplně nebo prakticky nevidomé, mentálně postižené, jehož mentální postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany III. stupně, a rodič bude motorové vozidlo používat pro dopravu tohoto dítěte.
Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí nejvýše 200 000 Kč, výše příspěvku se určí zejména s ohledem na majetkové poměry žadatele a osob považovaných podle zákona o důchodovém pojištění za osoby blízké, které s ním žijí v domácnosti.
Příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla se poskytne občanu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, která je uvedena v příloze č. 5 vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb., podmínkou je, že žadatel sám řídí motorové vozidlo a pro své trvalé zdravotní postižení zvláštní úpravu motorového vozidla nezbytně potřebuje. Příspěvek se poskytne v plné výši ceny takovéto úpravy, není-li stanoveno jinak.
Příspěvek se poskytne, jen zaváže-li se žadatel písemně předem, že vrátí vyplacený příspěvek nebo jeho poměrnou část v případě, že motorové vozidlo, na jehož zakoupení, opravu nebo zvláštní úpravu příspěvek použije, přestane být před uplynutím pěti let ode dne vyplacení příspěvku jeho vlastnictvím, motorové vozidlo přestane být před uplynutím pěti let ode dne vyplacení příspěvku používáno pro jeho dopravu nebo pro dopravu uvedeného dítěte, do dvou měsíců ode dne zakoupení motorového vozidla nepřestane být vlastníkem původního motorového vozidla, s výjimkou jednostopého motorového vozidla; za původní motorové vozidlo se nepovažuje motorové vozidlo, na jehož zakoupení nebo celkovou opravu je podána žádost o příspěvek, nebo do šesti měsíců ode dne vyplacení nepoužije příspěvek na zakoupení, opravu nebo úpravu motorového vozidla.

Je třeba podat žádost a doložit veškeré rozhodné skutečnosti, na základě kterých bude rozhodováno.

Posouzení zdravotního stavu provádí příslušný Úřad práce. O posouzení zdravotního stavu žádá orgán rozhodující o dávce, nikoliv sám žadatel. Podklady pro posouzení zdravotního stavu vyhotovuje ošetřující lékař občana na základě vlastního vyšetření a lékařských zpráv pořízených odbornými lékaři. Posudkový lékař Úřadu práce při posuzování zdravotního stavu přihlédne k výsledkům vlastního vyšetření a musí vycházet z lékařských zpráv a posudků vypracovaných odbornými lékaři.