Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

INFORMACE PRO RODIČE O NOVINKÁCH V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ROCE 2017


Novinkou od 1. září 2017 je povinné předškolní vzdělávání pětiletých a starších dětí a také přednostní přijímání dětí do spádové mateřské školy, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Nesplnění této povinnosti ze strany zákonného zástupce, lze považovat za porušení jeho právních povinností, resp. za přestupek dle školského zákona, za který lze uložit pokutu.

Povinné předškolní vzdělávání se pro školní rok 2017/2018 vztahuje na děti narozené od 1.9.2011 do 31.8.2012 a na děti s odkladem povinné školní docházky.

Novela školského zákona stanovila pro zápis dětí k předškolnímu vzdělávání období od 2. do
16. května. Zápis dětí pro školní rok 2017/2018 k povinnému předškolnímu vzdělávání, stejně jako pro ostatní předškolní vzdělávání, bude probíhat v příborských mateřských školách dne 11. května 2017 od 8.00 do 15.30 hod.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole je bezplatné.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech a je stanoveno v rozsahu 4 hodiny denně. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin. Dítě má rovněž právo vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu.

Mateřská škola ve Školním řádu stanoví podmínky uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání absencí včetně způsobu dokládání jejich důvodů. Pokud si ředitel školy vyžádá doložení důvodů nepřítomnosti dítěte, zákonný zástupce tak musí učinit nejpozději do tří dnů od vyžádání. Dále mateřská škola ve svém Školním řádu také stanoví začátek doby vzdělávání a další informace o podmínkách povinného předškolního vzdělávání.

Vedle vzdělávání v mateřské škole školský zákon umožňuje tři další způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání

  • individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky do mateřské školy
  • vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální
  • vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky.

Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro některou z alternativních forem plnění povinného předškolního vzdělávání, musí to oznámit mateřské škole, do které je jeho dítě zapsáno, nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat, tzn. do konce května.

Další novinkou je povinnost obce stanovit vyhláškou školské obvody spádových mateřských škol, které zřizuje. Do spádové školy jsou přednostně přijímány děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v příslušném školském obvodu nebo umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. Vyhláškou města, která vymezuje školské obvody jednotlivých spádových mateřských škol, není zároveň dotčeno právo rodičů na výběr školy. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy.

Obecně závazná vyhláška města Příbora, kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřizovaných městem Příbor, bude zveřejněna na úřední desce koncem měsíce března 2017 po projednání v zastupitelstvu města.


8. 3. 2017 Zobrazit méně

Stránka

Facebook Twitter