Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Výzvy v programu Spolu do života, který pomáhá rodinám s dětmi se zdravotním postižením


Spolu do života 2018 - 3. ročník - ZÁMĚR 

Motto:

“Osamělost je jediné skutečné postižení.”
 

Vize:

Chceme, aby komunity uměly rychle a přirozeně zareagovat na potřeby rodin s dětmi se zdravotním postižením a pomáhat jim řešit jejich obtížné situace. Aby se rodiny měly na koho obrátit a byly jim k dispozici vhodné  podpory v okolí. Pečovat o dítě s postižením nemá znamenat, že rodina je na vše sama.  

Cíl výzvy:

Překonávání bariér mezi resorty a placenou a neformální podporou. Testování a zavádění rozmanitých forem a metod podpory rodin s dětmi se zdravotním postižením v komunitě. Podpora sdílené péče (kombinace formální a neformální péče) s důrazem na inovativní postupy v péči. A dále na koordinaci a nastavování péče na míru konkrétní rodině s dítětem s postižením.

Cílová skupina:

Rodiny s dětmi se zdravotním postižením od 0 do 18 let.

Oblasti podpory:

 1. Koordinace péče - pomoc rodinám s nastavením vhodné kombinace formální a neformální péče;
 2. Tradiční i alternativní služby komunitního typu pro cílové skupiny, pro které podobná služba v místě neexistuje nebo je nedostatečná;
 3. Nové zařízení komunitního typu – vznik nového zařízení - možnost i investičních nákladů (v 1. kole hodnocení požadujeme pouze záměr + následné rozpracování vybraných záměrů  = finální hodnocení v září 2018).

Žádost je možné podat v jedné z priorit nebo v kombinaci priorit 1, 2.

Na prioritu 3 je třeba žádat vždy samostatně (viz Formulář žádosti níže).

Každý žadatel může podat maximálně 1 žádost v prioritě 1 a / nebo 2 a jednu žádost (záměr) v prioritě 3.

Kdo může žádat:

 • neziskové organizace
 • rodičovské skupiny, svépomocné skupiny (s vlastní právní subjektivitou)
 • obce
 • církevní zařízení
 • další právnické osoby, které svým projektem mohou naplnit cíl dané priority.

Projekty je možné podávat v partnerství různých subjektů.

/Organizace poskytující sociální službu cílové skupině rodičů se zdravotně znevýhodněnými dětmi musí objasnit, v čem jsou navrhované aktivity nad rámec základní poskytované služby, popřípadě v čem jsou pro poskytování služby důležité ./


 

 

 

Specifika priority 1:

Příklady možných zaměření:

 • kruhy / sítě podpory - vytváření a koordinace kruhů / sítí podpory kolem rodin kombinací formální a neformální péče
 • koordinace multidisciplinárních týmů - sestavování a koordinace multidisciplinárních a interdisciplinárních týmů pro diagnostiku nebo řešení komplikovaných situací dítěte s postižením
 • provázení rodin v krizi - podpora a provázení rodiny s dítětem s postižením při sdělení diagnózy a v jiných obtížných životních situacích.

 

Řešení prakticky realizovaná v rámci projektu by měla být doplněná vytvořenou metodikou a postupy ke sdílení dobré praxe.

Možné je také zařadit školení pracovníků v těchto metodách, stáže a odborné poradenství při jejich zavádění.

 

Příklady možných nákladů v prioritě 1:

 • součástí projektu musí být vždy přímá práce s rodinami;
 • mzdové náklady pracovníků zajišťujících / koordinujících nově vzniklé služby;
 • odměna nezávislého facilitátora;
 • právní poradenství spojené s koordinací konkrétní péče v rodině;
 • odměna pro odborníky účastnící se kruhu podpory / MD týmu (jednorázově, výjimečně, nikoliv opakovaně);
 • pronájem místnosti na setkávání kruhu podpory / MD týmu;
 • kurzy a  školení pro pracovníky organizace v metodách, které organizace plánuje poskytovat rodinám v rámci projektu - zavádění nových metod do portfolia organizace;
 • organizace školení v nových metodách pro organizace v ČR - popř. Proškolení nových školitelů s cílem šíření nových metod do praxe organizací v ČR;
 • překlady odborných zahraničních publikací ideálně s návaznou úpravou pro české prostředí;
 • konzultace a poradenství od odborníků v nových metodách (z ČR i ze zahraničí),
 • stáže v zahraničí přinášející konkrétní dobrou praxi do ČR (ideálně spojené s navázáním partnerství se zahraniční organizací), vždy s jasnou návazností na aktivity žadatele pro cílovou skupinu rodin s dětmi s postižením v ČR,
 • provozní náklady organizace nepřímo spojené s projektem - (max.10% požadované částky na projekt)

 

Specifika priority 2:

Příklady možných zaměření:

 • rozšíření služeb denních stacionářů;
 • nové formy odlehčovacích služeb (hostitelské rodiny, terénní odlehčovací služby aj.);
 • služby a terapie v domácím prostředí (fyzioterapie, logoterapie aj.);
 • podpora dobrovolnictví;
 • zapojení laických poradců z řad rodičů se zkušeností s péčí o dítě s postižením;
 • rozšíření pečovatelských služeb o služby pro rodiny s dětmi;
 • šíření dobré praxe do dalších regionů;

Řešení prakticky realizovaná v rámci projektu by měla být doplněná vytvořenou metodikou a postupy ke sdílení dobré praxe.


 

Příklady možných nákladů v prioritě 2:

 • mzdové náklady pracovníků spojené se zajištěním aktivit projektu;
 • náklady organizace spojené s aktivitami projektu;
 • konzultace a poradenství od odborníků v nových metodách (z ČR i ze zahraničí);
 • stáže v zahraničí přinášející konkrétní dobrou praxi do ČR (ideálně spojené s navázáním partnerství se zahraniční organizací), vždy s jasnou návazností na aktivity žadatele pro cílovou skupinu rodin s dětmi s postižením v ČR;
 • provozní náklady organizace nepřímo spojené s projektem - (max.10% požadované částky na projekt).

Specifika priority 3:

Co musí obsahovat záměr projektu:

 • stručný popis zařízení / služby, která má vzniknout
 • popis cílové skupiny, pro kterou má být služba / zařízení určeno
 • popis kapacit žadatele na realizaci projektu
 • harmonogram projektu
 • odhad rozpočtu
 • stručný plán udržitelnosti zařízení / služby po ukončení financování z projektu NF Avast

 

Příklady možných aktivit:

 • vznik nových odlehčovacích služeb komunitního typu pro rodiny s dětmi se závažným zdravotním znevýhodněním
 • vznik krátkodobých pobytových služeb komunitního typu pro rodiny s dětmi se závažným zdravotním znevýhodněním / neprovozovaných v zařízeních ústavního typu/
 • vznik denního centra pro děti komunitního typu se závažným zdravotním znevýhodněním
   

Příklady možných nákladů v prioritě 3:

 • investiční náklady spojené se vznikem nové komunitní služby
 • vybavení pro novou službu
 • mzdové náklady na rozjezd nové služby
 • propagace služby aj.

 

/Pokud bude záměr vybrán k rozpracování, pak budeme mimo jiné požadovat:

 • vyjádření kraje nebo obce 3. stupně k potřebnosti zařízení /služby, které mají vzniknout v rámci projektu na jeho území;
 • doložení partnerství s krajem nebo obcí 3. stupně (schválené radou); ?
 • doložení znalosti cílové skupiny, pro kterou bude zařízení určeno;
 • doložení kompetencí k vybudování, nastavení chodu a provozování zařízení
 • doložení plánu udržitelnosti projektu po ukončení financování z NF Avast./

 

Délka realizace projektu:

Priorita 1 a 2:            18 měsíců (1. 7. 2018 - 31. 12. 2019)

Priorita 3:                  27 měsíců (1. 10. 2018 - 31. 12. 2020)

 

Uzávěrka:  
14. května 2018 
(plné žádosti priorita 1,2, - záměry priorita 3)
3. září 2018 (priorita 3 - rozpracované vybrané záměry)


10. 4. 2018 Zobrazit méně

Stránka

Facebook Twitter