Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Pravidla pro pronájem sociálních bytů ve vlastnictví města Příbora


Rada města Příbora schválila 9. července 2019 nová pravidla pro pronájem sociálních bytů ve vlastnictví města, která nabyla účinnosti 15. července 2019.

Dle schválených pravidel si žádost o pronájem sociálního bytu může podat osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je státním občanem České republiky, a která:

 • má ke dni podání žádosti nejméně 1 rok trvalý pobyt na území města Příbora, nebo
 • prokáže před podáním žádosti dřívější trvalý pobyt na území města Příbora nejméně 5 let, nebo
 • má na území města Příbora ke dni podání žádosti nejméně 6měsíců platný pracovní poměr minimálně na dobu určitou jednoho roku.

Dále žadatel a ani další členové domácnosti nemohou mít dluhy vůči městu Příbor po termínu splatnosti nebo musí mít s městem Příbor uzavřený splátkový kalendář, který řádně dodržují.

Při podání žádosti žadatel prokazuje příjem (včetně dávek pomoci v hmotné nouzi), ze kterého bude hradit nájem a služby spojené s užíváním sociálního bytu. Žadatel a další členové společné domácnosti nemohou být vlastníky nebo spoluvlastníky bytu nebo jiné nemovitosti určené k bydlení.

Žádost se podává přímo na odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor na předtištěném formuláři, který lze obdržet na odboru sociálních věcí nebo lze jej získat z webových stránek https://www.pribor.eu/index_admin.php?active=1187&lang=cs.

O pronájmu sociálního bytu rozhoduje odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor na základě posouzení nepříznivé sociální situace žadatele a s ohledem na aktuálně uvolněný sociální byt. Při vydání souhlasu s pronájmem sociálního bytu se zejména přihlíží:

 • zda žadatel aktivně spolupracuje s odborem sociálních věcí na řešení své nepříznivé sociální situace,
 • zda má žadatel nebo další člen domácnosti ve své péči nezletilé nezaopatřené děti,
 • zda je žadatel osobou se zdravotním postižením,
 • k finanční a příjmové situaci žadatele a dalších členů domácnosti,
 • k aktivnímu přístupu k zaměstnání,
 • k riziku sociálního vyloučení žadatele a dalších členů domácnosti,
 • k prognóze zaměřené na přechod žadatele do standardní formy bydlení,
 • zda žadatel nemá závazky vůči městu Příbor nebo je dohodnutým způsobem řeší,
 • ke schopnosti žadatele a dalších členů domácnosti k bezproblémovému soužití v lokalitě sociálních bytů,
 • zda s žadatelem nebo s dalšími členy domácnosti nebyla ukončena předchozí nájemní smlouva pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Odbor sociálních věcí vydává souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou max. 6 měsíců s možností prodloužení nájemní smlouvy. Nájemní smlouva může být prodlužována max. na dobu určitou 3 let. V případě hodného zvláštního zřetele, dosáhne-li nájemce věku 65 let, může být nájemní smlouva prodloužena maximálně na dobu určitou 5 let.

 

Podrobné znění pravidel pro pronájem sociálních bytu ve vlastnictví města a bližší informace o podmínkách pro podání žádosti a pronájmu sociálního bytu obdržíte osobně na odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor nebo na webových stránkách https://www.pribor.eu/index_admin.php?active=1187&lang=cs.

 


18. 7. 2019 Zobrazit méně

Šatník27. 3. 2019 Zobrazit více

Stránka

Facebook Twitter