Navigace

Obsah

Uzavření registrovaného partnerství

OZNÁMENÍ O STANOVENÍ MÍSTA A DOBY PŘIJÍMÁNÍ PROHLÁŠENÍ O UZAVŘENÍ REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ

Od 01.01.2024 je v souladu s novelou zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení vstoupit do registrovaného partnerství před kterýmkoliv matričním úřadem.

Matriční úřad určuje v souladu s § 13a, odst. 3) zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů: 

 

Registrované partnerství (dále jen "partnerství") je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným zákonem č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o partnerství"). Partnerství vzniká projevem vůle dvou osob stejného pohlaví činěným formou souhlasného svobodného a úplného prohlášení těchto osob o tom, že spolu vstupují do partnerství. Prohlášení se činí před matrikářem na základě otázky, položené těmto osobám vstupujícím do partnerství, zda chtějí spolu vstoupit do partnerství. Dříve, než učiní prohlášení, osoby vstupující do partnerství výslovně uvedou, že jim nejsou známy okolnosti vylučující vstup do partnerství. Protokol, který se o  vstupu do partnerství sepisuje, podepisují partneři, matrikář, který prohlášení o vstupu do partnerství přijal a  tlumočník, je-li jeho přítomnost k prohlášení o vstupu do partnerství nutná. Partnerství se zapíše do knihy partnerství.

Kdo a za jakých podmínek

Do partnerství může vstoupit každý, komu to zákon o partnerství nezakazuje. Partnerem se rozumí osoba, která uzavřela partnerství. Podmínkou vstupu do partnerství je, aby alespoň jedna z osob vstupujících do partnerství byla státním občanem České republiky (dále jen "občan").

Do partnerství nemohou vstoupit osoby navzájem příbuzné v linii přímé a sourozenci.

Do partnerství nemůže vstoupit osoba, která nedosáhla věku 18 let, má omezenou svéprávnost v této oblasti, nebo již dříve uzavřela manželství nebo která již dříve vstoupila do partnerství anebo do obdobného svazku osob stejného pohlaví v zahraničí, a její manželství nebo partnerství anebo obdobný svazek trvá.

Jak a kam se obrátit

Do registrovaného partnerství je možné (od 01.01.2024) vstoupit před kterýmkoli matričním úřadem (namísto stávajících 14 registrujících matričních úřadů), a to na jím určeném místě a čase. Osoby vstupující do registrovaného partnerství mohou požádat matriční úřad o vstup do registrovaného partnerství na kterémkoli vhodném místě a ve kteroukoli vhodnou dobu (obdobně jako u manželství).

Osoby vstupující do partnerství na území České republiky činí prohlášení osobně před kterýmkoli registrujícím matričním úřadem bez ohledu na trvalý pobyt budoucích partnerů. Registrující matriční úřad přijímá prohlášení na místě, které k tomu určí ve svém správním obvodu.

Co musíte předložit

1) Je-li osoba, která chce vstoupit do partnerství, občanem přihlášeným k trvalému pobytu v České republice, je povinna matričnímu úřadu prokázat svoji totožnost a k předepsanému tiskopisu připojit:

Doklad, který je jinak třeba podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o matrikách") předložit matričnímu úřadu, se nepředkládá, pokud si skutečnost v něm uvedenou matriční úřad může ověřit z jím vedené matriční knihy, ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel, z informačního systému cizinců, z informačního systému evidence občanských průkazů nebo z informačního systému evidence cestovních dokladů.

2) Je-li osoba, která chce vstoupit do partnerství, občanem, který má trvalý pobyt v cizině, je povinna prokázat svoji totožnost a k předepsanému tiskopisu připojit výše uvedené doklady, nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány. Doklady výše uvedené pod písm. c) a d) nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány, musí být vydány státem, na jehož území má osoba, která chce vstoupit do partnerství, pobyt.

3) Je-li osoba, která chce vstoupit do partnerství, cizincem, k předepsanému tiskopisu připojí:

 

Je-li osoba, která chce vstoupit do partnerství, cizincem, předloží matričnímu úřadu před vznikem partnerství potvrzení vydané  Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území České republiky; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Švýcarsko, Norsko, Island, Lichtenštejnsko) nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být ke dni vzniku partnerství starší 7 pracovních dnů.

Údaje uvedené v odst. 3 písm. b) až d) mohou být uvedeny v jednom dokladu; státní občanství lze rovněž prokázat cestovním dokladem.

Doklad o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství nesmí být k datu vzniku partnerství starší 6 měsíců.

Registrující matriční úřad může na žádost osoby, která chce vstoupit do partnerství a která žádá o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky nebo je azylantem nebo osobou požívající doplňkové ochrany, předložení některých dokladů prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.

Osoby, které chtějí vstoupit do partnerství, vyplní před vstupem do partnerství předepsaný tiskopis - Dotazník k registrovanému partnerství, který je k dispozici u matričních úřadů.

Poplatky

Poplatek podle výše uvedených bodů se vybírá jen od jedné osoby vstupující do partnerství.

Osvobození od poplatku není stanoveno.

Protokol o  vstupu do partnerství, který se sepisuje, podepisují partneři, matrikář, který prohlášení o vstupu do partnerství přijal a popřípadě tlumočník, je-li jeho přítomnost k prohlášení o vstupu do partnerství nutná.

Registrující matriční úřad vydá doklad o partnerství nebo povolí nahlédnout do knihy partnerství a činit výpisy z nich v přítomnosti matrikáře fyzické osobě, které se zápis týká, nebo jejímu zmocněnci. Požádá-li fyzická osoba o vydání matričního dokladu z matriční knihy prostřednictvím zmocněnce, musí být její podpis na plné moci úředně ověřen.