Obsah

Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín

VIZE ŠKOLY:

Naše škola je společenství lidí, kteří aktivně objevují svět a cesty, jak v něm harmonicky
a odpovědně žít.

 

FILOSOFIE ŠKOLY:

Děti jsou jako oblázky. Odlišné a zároveň jedinečné. Mohou v nich být ukryty talenty
a schopnosti, které lze laskavým a pevným vedením rozzářit jako diamanty. Usilujeme o to, aby každý žák byl všestranně rozvíjen. Aby učení bylo pro žáky i pedagogy radostí a z dětí se staly diamanty. Diamanty pevné a třpytivé.

 

Základní škola se nachází v těsné blízkosti centra města Příbora. Poskytuje vzdělání cca 380 žákům (kapacita 510 žáků) v 1. - 9. ročníku. Od samotného počátku se škola zaměřuje na poskytování kvalitního základního vzdělávání pro všechny žáky včetně cizinců a žáků se  speciálními vzdělávacími potřebami. Výuka probíhá v osmnácti kmenových třídách a dále
v odborných učebnách. V roce 2013 bylo vybudováno z projektu ROP Moravskoslezsko víceúčelové hřiště. Od roku 2007/2008 se na naší škole učí podle školního vzdělávacího programu s názvem Škola - cesta k poznání. Mezi hlavní principy tohoto školního vzdělávacího programu patří rozvoj dovedností a klíčových kompetencí uplatnitelných v praxi, rozvoj schopnosti diskutovat, prezentovat svou práci a obhájit svůj názor. Žáci II.stupně  se během školní docházky setkají se čtyřmi týdenními projekty, zaměřenými na různé oblasti.

Na prvním stupni byla do osnov zavedena Osobnostně sociální výchova, která se zaměřuje na rozvoj osobnosti, sociálních dovedností a morálních postojů žáků ve škole. Přispívá i k rozvíjení osobnosti žáků a dobrých mezilidských vztahů ve třídách.

V roce 2006 se naše škola zapojila do projektu Adopce na dálku. Téhož roku byly založeny
i internetové stránky školy, jejichž design se ve školním roce 2012/2013 proměnil
a zpřehlednil.

Patříme ke školám zapojeným do projektu Pomáháme školám k úspěchu, s jehož podporou rozvíjíme u našich žáků čtenářství a pisatelství, čtenářskou i kritickou gramotnost. Vedení školy i učitelé posilují ve škole kulturu podporující učení žáků a profesní rozvoj učitelů. Projekt Pomáháme školám k úspěchu iniciovala a dlouhodobě podporuje Nadace The Keller Family Foundation.

Škola je rovněž zapojena do sítě Škol podporujících zdraví. V roce 2018 získala škola prestižní titul Světová škola.

 Pedagogové využívají moderní metody, včetně metod kritického myšlení. Žáci mají možnost výběru z řady volitelných předmětů. Ve škole se vyučují dva světové jazyky (anglický, německý).

Škola se prezentuje na veřejnosti Školní kapelou s pěveckým sborem a vydáváním školního časopisu Připínáček. Působí zde i žákovská samospráva. Škola je aktivně zapojena do mezinárodního projektu Global Schools, který přiměřenou formou žákům zprostředkovává témata Globálně rozvojového vzdělávání metodami projektové výuky.

Škola se velmi intenzivně stará o rozvoj environmentální výchovy u žáků, vede je k rozvoji čtenářské a kritické gramotnosti.

Škola velmi dobře spolupracuje se Spolkem rodičů a přátel školy a se Školskou radou.

Kontaktní údaje

Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín
Jičínská 486
742 58 Příbor 

Vedení školy

Ředitelka školy
Mgr. Jarmila Bjačková

+420 556 722 485
j.bjackova@zsjicinska.cz

Zástupkyně ředitelky školy
Mgr. Dana Cágová

+420 556 722 485
d.cagova@zsjicinska.cz
 
Facebook Twitter