Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Označení vozidla O1, O2

Vozidla, jimiž se přepravují těžce zdravotně postižení občané, mohou být v zájmu těchto občanů i dalších účastníků silničního provozu označena speciálním označením O1,O2.
Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Těžce zdravotně postižený občan, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. stupně (ZTP) nebo III. stupně (ZTP/P) s trvalým pobytem, popř. jeho zákonný zástupce,(cizinec s povolením k trvalému pobytu).
Podmínky a postup řešení:
Vozidla, jimiž se přepravují těžce zdravotně postižení občané, mohou být v zájmu těchto občanů i dalších účastníků silničního provozu označena speciálním označením.
Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou "označení O1" nebo označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou "označení O2" smějí užívat jen osoby, které toto označení obdrží od příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo od oprávněného orgánu v zahraničí.
Označení O1 vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností osobě, které byly přiznány mimořádné výhody II. stupně (ZTP) s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou nebo III. stupně (ZTP/P) ( dle ust. § 31 vyhlášky č. 182/1991 Sb. , kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů). Označení O2 vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vlastníku motorového vozidla, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. stupně z důvodu postižení úplnou nebo praktickou hluchotou.
V jednotlivých případech, a je-li to naléhavě nutné, nemusí po dobu nezbytně potřebnou řidiči s označením O1 dodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající z dopravní značky "Zákaz stání"; přitom nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
Označení vozidla O1 lze použít pouze v případě, řídí-li vozidlo nebo je-li ve vozidle přepravována osoba, která je držitelem označení O1. Přepravovaná osoba je povinna prokázat na výzvu policisty nebo strážníka obecní policie, že jí byly přiznány mimořádné výhody, které ji opravňují k užívání vozidla s označením O1.
V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla s označením O1 vjíždět i tam, kde je značka "Zákaz vjezdu" omezena dodatkovými tabulkami "JEN ZÁSOBOVÁNÍ", "MIMO ZÁSOBOVÁNÍ", "JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA" a "MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY".
V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla s označením O1 vjíždět i do oblasti označené dopravní značkou "Pěší zóna".

Umístění vydaného označení na vozidle musí být na z vnějšku viditelném místě tak, aby bylo zřejmé, že vozidlo přepravuje postiženou osobu a má zvláštní práva.

Označení vozidla je nepřenosné a jeho zneužití je postižitelné.

O způsobu užívání vydaného označení vozidla jsou přebírající občané pracovnicemi OSD poučeni.

V případě ztráty či krádeže označení vozidla má občan povinnost hlásit tuto skutečnost na Policii ČR. Tam obdrží protokol o oznámení skutečnosti.
S tímto protokolem a průkazem mimořádných výhod se občan dostaví k pracovnici na oddělení sociálních dávek a obdrží nové označení vozidla.

Silniční správní úřad může na základě žádosti osoby, které bylo vydáno označení O1, vydat rozhodnutí o zřízení vyhrazeného parkoviště v místě bydliště ( dle ust. § 25 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ). Silniční správní úřad vykonává nad řádným užíváním vyhrazeného parkoviště dohled. Na vyhrazené parkoviště pro vozidlo označené znakem O1 je vozidlům bez označení O1 vjezd zakázán. Zdravotně postižený je osvobozen od poplatku za zřízení parkovacího místa. Na zřízení parkoviště však není právní nárok.
Facebook Twitter