Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Příspěvek na úpravu bytu

Občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí omezujícími ve značném rozsahu jejich pohyblivost a občanům úplně nebo prakticky nevidomým se poskytuje příspěvek na úpravu bytu, který používají k trvalému bydlení.
Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Těžce zdravotně postižený občan s trvalým pobytem, popř. jeho zákonný zástupce,
(cizinec s povolením k trvalému pobytu).
Podmínky a postup řešení:
Občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí omezujícími ve značném rozsahu jejich pohyblivost a občanům úplně nebo prakticky nevidomým se poskytuje příspěvek na úpravu bytu, který používají k trvalému bydlení.
Pro účely přiznání příspěvku se považují za těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí zdravotní postižení uvedená v příloze č. 5 písmenech a) až g) vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb.
Rozsah úprav se posuzuje se zřetelem na závažnost a druh zdravotního postižení občana.
Výše příspěvku se určí se zřetelem na příjmy a majetkové poměry občana a jeho rodiny, a to až do výše 70% prokázaných nákladů účtovaných fyzickými nebo právnickými osobami za materiál a práce spojené s nezbytnými výdaji, včetně projektových prací, nejvýše však 50 000 Kč nebo 100 000 Kč u příspěvku na stavební úpravy spojené s instalací výtahu, který je poskytován z důvodu, že nelze použít šikmou schodišťovou plošinu.
Příspěvek na úpravu bytu lze poskytnout, jen zaváže-li se žadatel písemně předem, že příspěvek vyúčtuje do tří let od zahájení řízení, příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátí v případě, že byt vymění, byt prodá nebo dojde-li k jiné změně užívacího nebo vlastnického práva k bytu před uplynutím deseti let od jeho poskytnutí, nebo vrátí poměrnou část příspěvku v případě, že plánované úpravy se neuskuteční v rozsahu podle schválené dokumentace a vyplacený příspěvek přesáhl 70% skutečně vynaložených nákladů.

Je třeba podat žádost a doložit veškeré rozhodné skutečnosti, na základě kterých bude rozhodováno.

Posouzení zdravotního stavu provádí příslušný Úřad práce. O posouzení zdravotního stavu žádá orgán rozhodující o dávce, nikoliv sám žadatel. Podklady pro posouzení zdravotního stavu vyhotovuje ošetřující lékař občana na základě vlastního vyšetření a lékařských zpráv pořízených odbornými lékaři. Posudkový lékař Úřadu práce při posuzování zdravotního stavu přihlédne k výsledkům vlastního vyšetření a musí vycházet z lékařských zpráv a posudků vypracovaných odbornými lékaři.
Facebook Twitter