Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Další potřebné informace

Počítejte s tím, že pohřební ústav, již vyřizující pohřeb, bude chtít znát totožnost zemřelého, Vaši totožnost a zároveň bude chtít smuteční šaty určené pro obřad. Bude nutné odevzdat také občanský průkaz zemřelého, případně průkaz zdravotního pojištění, tyto doklady odevzdá zaměstnanec pohřební služby příslušné matrice (dle místa úmrtí). Měli byste s sebou mít, pokud možno i kopii rodného listu, případně oddacího listu. Co se týče ohledacího listu (potvrzení lékaře o úmrtí), tak to na matriku posílá právě tento lékař. Matrika následně vyhotoví úmrtní list a zašle jej bez zbytečných odkladů objednateli pohřbu.

Další doklady je možno odevzdat následovně: řidičský průkaz na dopravní inspektorát, průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny – příslušná zdravotní pojišťovna (případně přímo pohřební služba), cestovní pas – oddělení občanských průkazů a cestovních pasů příslušného městského úřadu dle místa trvalého pobytu zemřelého, vojenská knížka  - vojenská správa. Jestliže byl zemřelý starobní důchodce, tak jeho úmrtí ohlásit na poště, která vyplácí starobní důchody.

Do 15 dnů po obdržení úmrtního listu je nutno požádat městský úřad dle místa trvalého pobytu o nový občanský průkaz. Vdovský (vdovecký) důchod vyřídíte na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení. K sepsání je nutno předložit občanský průkaz, úmrtní list, oba důchodové výměry nebo stvrzenky, oddací list.

Pokud jste zaměstnáni, pak Vás zaměstnavatel musí uvolnit jak na pohřeb, tak na jeho přípravu. Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na:

a) 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,

b) 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob,

c) nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

Náhrada mzdy nebo platu podle tohoto bodu přísluší rovněž zaměstnancům uvedeným v § 317 zákoníku práce.

Dost často po vás bude mzdová účtárna požadovat nějaké dokumenty osvědčující fakt, že připravujete pohřeb. O ně požádejte příslušnou pohřební službu, která vydá potvrzení.

Další potřebné informace naleznete např. na těchto stránkách.

 

Facebook Twitter