Obsah

Máme se rádi a chceme se vzít…

Co všechno musíme zařídit?d

Potkali jste toho pravého partnera pro život a chtěli byste svou lásku potvrdit slavnostním aktem – svatbou? Na následujících řádcích se dočtete, co je pro to nutné udělat.

Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství vzniká na základě svobodného a úplného souhlasného projevu vůle muže a ženy vytvořit harmonické, pevné a trvalé životní společenství. Občanský zákoník vyžaduje, abyste své prohlášení o uzavření manželství učinili před městským úřadem veřejně, slavnostním způsobem a v přítomnosti dvou svědků. Církevní sňatek můžete uzavřít po předložení osvědčení vydaného příslušným matričním úřadem, od jehož vydání neuplynulo více než šest měsíců, o tom, že splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství.

Uzavřít manželství mohou podle právního řádu ČR občané, kteří dosáhli 18 let. Nezletilí snoubenci musí požádat o povolení sňatku u příslušného městského nebo okresního soudu.

K dotazníku o uzavření manželství předložíte oba občanské průkazy a oba rodné listy.

Rozvedení pak soudní rozhodnutí o rozvodu manželství opatřené doložkou o nabytí právní moci, vdovec/vdova – úmrtní list manžela/manželky, nezletilí – rozsudek soudu o povolení uzavřít manželství.

V případě uzavření manželství církevní formou si snoubenci požádají o vydání osvědčení o splnění požadavků pro uzavření manželství církevní formou. Bez tohoto osvědčení nelze manželství uzavřít – manželství by nevzniklo. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude sňatek uzavřen. K vydání osvědčení se předkládají doklady stejné jako při uzavření manželství.

V případě uzavření manželství s cizincem předložte tyto doklady:

•          Rodný list,

•          Doklad o státním občanství,

•          Potvrzení o bydlišti a rodinném stavu,

•      Potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR, které není ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů (netýká se občanů zemí EU),

•          Doklad totožnosti – cestovní pas, průkaz k povolení pobytu pro cizince,

•      Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo doklad vydaný příslušným orgánem domovského státu cizince o tom, že podle právního řádu tohoto státu se vysvědčení o právní způsobilosti nevydává.

Doklady vydané v cizině mají důkazní moc veřejných listin i v ČR, pokud jsou opatřeny předepsanými ověřeními. To znamená, že příslušnou listinu ověří vyšší orgány příslušného státu a jsou superlegalizovány čs. zastupitelským úřadem, popř. Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Toto ověření není nutné v případech, kdy byl doklad vydán orgánem státu, se kterým ČR uzavřela smlouvu o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných. Cizozemské matriční doklady opatřené předepsanými ověřeními musí být úředně přeloženy do českého jazyka. Snoubenci předloží doklady matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Pokud snoubenci již spolu mají dítě před uzavřením manželství, přiloží k dotazníku také rodný list tohoto dítěte.

Pokud některý ze snoubenců změní trvalé bydliště mezi dobou podání dotazníku o uzavření manželství a datem sňatku, je povinen tuto změnu ohlásit matrice. Jinak by nemuselo dojít k uzavření manželství.

Svědkem může být pouze osoba starší 18 let. Může být i cizinec, pokud neumí česky, musí být u sňatku soudní tlumočník.

Sňatek mimo městem schválený oddací den či oddací místo je zpoplatněn správním poplatkem 3.000 Kč. V případě, kdy snoubenci žádají o uzavření sňatku mimo dobu stanovenou radou města a na jiném vhodném místě současně, se správní poplatky nesčítají.

Sňatek s cizincem je zpoplatněn správním poplatkem 3.000 Kč, nemá-li ani jeden ze snoubenců trvalý pobyt na území ČR pak 5.000 Kč. Sňatek mimo městem určenou oddací dobu či oddací místo je zpoplatněn správním poplatkem 3 000 Kč.

Vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku je zpoplatněno částkou 500 Kč.

Svatební obřad je v Příboře doprovázen živou hudbou, jinak lze po domluvě i jinak. V Příboře nabízíme pro uzavření manželství obřadní síň v refektáři piaristického kláštera. Pokud jde o samotný průběh obřadu, pak ten může být v každém městě odlišný.

 

Kde je nutné po svatbě ohlásit změnu příjmení?

občanský průkaz

do 15 pracovních dnů od obdržení oddacího listu je nutné zažádat o nový OP v případě, že dochází ke změně údajů v občanském průkazu uvedených

v případě plánu změnit si trvalý pobyt je vhodné provést tento úkon ještě před podáním žádosti o nový občanský průkaz

cestovní pas

je nutné zažádat o nový, platnost končí po 3 měsících od změny příjmení (svatby)

řidičský průkaz

povinnost oznámit do 5 pracovních dnů od změny a nutno zažádat o nový

živnostenský úřad

povinnost nahlásit do 15 pracovních dnů

zdravotní pojišťovna

po nahlášení změny příjmení vydá novou kartičku pojištěnce

ČSSZ

údaje z evidence obyvatel, není nutno hlásit

finanční úřad

údaje z evidence obyvatel, není nutno hlásit

registr vozidel

do 10 pracovních dnů je nutné zažádat o zápis změn

matrika

pokud máte děti, je možné požádat o zápis změny příjmení, poté obdržíte nový rodný list s aktuálním příjmením matky

Česká pošta

pro vydání zásilek na staré jméno musíte předložit nejen nový OP, ale i oddací list

nezapomeňte si změnit příjmení na poštovní schránce, vyplatí se nechat na nějaký čas i staré příjmení

banka

je nutné oznámit, banka si eviduje nový občanský průkaz, poté bude vydána nová platební karta a také změněn podpisový vzor

dodavatelé energií

je nutno oznámit změnu příjmení

operátoři

je nutné oznámit změnu příjmení

průkaz MHD

je nutné oznámit změnu příjmení

věrnostní karty

je vhodné změnit si příjmení, bude vydána nová karta

 

 

 

Facebook Twitter