Obsah

Vzor podání na rozvod

Problematice rozvodu se věnuje nový občanský zákoník (NOZ), konkrétně se jedná o §755- 758. Aby mohlo být manželství rozvedeno, musí být splněny zákonné podmínky rozvodu, kterými jsou zejména hluboký, trvalý a nenapravitelný rozvrat v manželství a neočekávatelnost obnovení manželství. I když budou tyto zákonné podmínky splněny, může nastat případ, kdy manželství rozvedeno nebude. Nastane tomu při naplnění dalších zákonem stanovených podmínek podle § 757 odst. 2, kdy by byl rozvod v rozporu:

a) se zájmem nezletilého dítěte manželů, které nenabylo plné svéprávnosti, který je dán zvláštními důvody, přičemž zájem dítěte na trvání manželství soud zjistí i dotazem u opatrovníka jmenovaného soudem pro řízení o úpravu poměrů k dítěti na dobu po rozvodu, nebo

b) se zájmem manžela, který se na rozvratu porušením manželských povinností převážně nepodílel a kterému by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma s tím, že mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství, ledaže manželé spolu již nežijí alespoň po dobu tří let.

(c) Mají-li manželé nezletilé dítě, které není plně svéprávné, soud manželství nerozvede, dokud nerozhodne o poměrech dítěte v době po rozvodu manželů.

 

Zákon dále stanoví, že příslušný soud (dle§382 zákona č. 292/2013 Sb. se jedná o okresní/obvodní soud, kde mají manželé hlášené poslední společné bydliště) primárně zjišťuje příčiny rozvratu manželství. Tomuto zjišťování je však možné se vyhnout, při podání společného návrhu na rozvod manželství nebo přidá –li se druhý manžel k již podanému návrhu dle §757 NOZ. Ve svém zdůvodnění však musí uvést stejný a pravdivý důvod rozvratu manželství. Dalšími podmínkami pro úspěšně podaný společný návrh stanoví zákon, přičemž se jedná o následující:

a) ke dni zahájení řízení o rozvod trvalo manželství nejméně jeden rok a manželé spolu déle než šest měsíců nežijí (pojem „nežijí“ – manželé spolu nežijí ve smyslu občanského zákoníku, pokud spolu již netvoří manželské či rodinné společenství a alespoň jeden z manželů manželské společenství obnovit nechce) ,

b) manželé, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, se dohodli na úpravě poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu a soud jejich dohodu schválil,

c) manželé se dohodli na úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po tomto rozvodu.

Dohoda o úpravě majetkových poměrů, svého bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po rozvodu vyžaduje písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny.

 

NÁVRH NA ROZVOD MANŽELSTVÍ

 

Obvodnímu soud pro Prahu 4

28. pluku 1533/29B, 100 83, Praha 10

 

Manželka: Marcela Rozvodníková

Narozena:  30. 6. 1985

Bytem: Kloboukova 234 Praha 4

 

 

Manžel : Marcel Rozvodník

Narozen:30. 5. 1984

Bytem: Kloboukova 234 Praha 4

 

Společný návrh manželů na rozvod manželství
podle § 757 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „o.z.“)

 Jednou
Osobně do podatelny

Přílohy: Kopie oddacího listu

Dohoda o vypořádání vzájemných majetkových vztahů manželů po dobu rozvodu manželství

Dohoda o uspořádání poměrů ve věci nezletilé Agáty Rozvodníkové

Rodný list Agáty Rozvodníkové

SOP zaplacen na výzvu soudu

Ostatní přílohy dle textu

I.

S žalovaným jsme se seznámili v roce 2004 na firemním večírku v restauraci Veselá Samota. Po přibližně dvouletém vztahu jsme se rozhodli uzavřít manželství. Svůj úmysl jsme naplnili 30.11. 2006, manželství jsme uzavřeli u matričního úřadu Magistrátu města Kladna, okres Kladno, ve svazku 19, roč. 2006, strana/list 397, poř.č. 110. Po dalších dvou letech se nám 12.8. 2008 narodila dcera Agáta. Naše názory na její výchovu a společnou budoucnost se však začaly rozcházet a docházelo ke stále častějším neshodám, které přerostly v trvalý rozkol a nesoulad. Od března roku 2012 spolu fakticky nežijeme partnerským životem. Naše manželství považujeme za trvale a nenapravitelně rozvrácené a neočekáváme jeho obnovení.

II.

Místní příslušnost soudu je odvozena dle §382 zákona č. 292/2013 Sb. podle posledního společného bydliště, tedy ul. Kloboukova 234, Praha 4, 140 00.

III.

Manželé navrhují rozvod bez zjišťování příčin rozvratu manželství.

IV.

Jelikož byly splněny zákonné podmínky ve smyslu §757 a násl o.z., tj. manželství trvalo déle než rok a manželé spolu již déle než 6 měsíců nežijí, dohodli se na uspořádání poměrů nezletilé a uzavřeli smlouvu o vypořádání SJM a bydlení po dobu po rozvodu manželství navrhujeme, aby soud vydal tento

rozsudek:

manželství paní Marcely Rozvodníkové, roz. Hroznatové, narozené 30.6. 1985, bytem Kloboukova 234 a pana Marcela Rozvodníka narozeného 30.5. 1984 bytem Kloboukova 234, uzavřené 30.11. 2006,  u matričního úřadu Magistrátu města Kladno, okres Kladno, se rozvádí.

 

V Praze dne 11.5. 2014

 

Marcela Rozvodníková /podpis/

 

V Praze dne 11.5. 2014

 

Marcel Rozvodník /podpis/

 

 

 

„vzor“

Facebook Twitter